Fondsreglement

Aanleiding

Het Gebiedsfonds Windpark Delfzijl Noord helpt mee aan het verduurzamen van de dorpen Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl in de gemeente Delfzijl en wil de beleving voor bewoners in dat gebied op een duurzame manier versterken.

In 2016 start de eerste ronde van het Gebiedsfonds en kunnen voorstellen ingediend worden. De beoordelingscommissie controleert of de ingediende voorstellen aan de vastgestelde fondscriteria voldoen. De voorstellen moeten binnen 2 jaar gerealiseerd worden. Er gaat ieder jaar 50.000 euro in het fonds. Dit wordt in principe jaarlijks uitgekeerd, gedurende de looptijd van 15 jaar van windpark Delfzijl Noord. Er zullen zo’n 15 rondes zijn, waarop voorstellen worden geselecteerd en uitgevoerd.

Artikel 1: Inleiding

 1. Het Gebiedsfonds Windpark Delfzijl Noord (hierna: het Fonds) is een door een Stichting beheerd fonds dat de realisatie van projecten in de dorpen Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl in de gemeente Delfzijl (hierna: de dorpen) financieel ondersteunt.
 2. In het Fonds wordt per 1 januari 2015 jaarlijks, gedurende 15 jaar, een bedrag van €50.000,- gestort door Eneco, conform de overeenkomst ‘Afspraken Gebiedsfonds Delfzijl’ gesloten op 26 mei 2014. Indien de exploitatie van het windpark door Eneco of haar rechtsopvolger eerder eindigt, zal ook de storting in het Gebiedsfonds stoppen. Het te storten bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI), categorie ‘Totale bestedingen’ van het CBS.
 3. Om in aanmerking te komen voor financiering uit het Fonds moeten projecten voldoen aan de criteria zoals opgenomen in dit fondsreglement (hierna: het Fondsreglement).

Artikel 2: Oprichten Stichting en instellen Beoordelingscommissie.

 1. De uitvoering van het Fondsreglement vindt plaats via een Stichting, welke statuten via een notaris worden vastgelegd. I
 2. In de statuten worden zes bestuursleden aangewezen (hierna: het Stichtingsbestuur); twee personen uit elk van de Dorpen, waarbij Termunten en Termunterzijl worden gerekend als één dorp.
 3. De bestuursleden zoals genoemd in het vorige lid stellen onder de leden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Deze functies mogen niet door eenzelfde persoon worden uitgevoerd.
 4. De projecten worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die bestaat uit precies dezelfde leden als de bestuursleden van de Stichting (hierna: de Beoordelingscommissie).
 5. De Beoordelingscommissie bepaalt, met inachtneming het bepaalde in dit Fondsreglement, welke projecten in aanmerking komen voor financiering vanuit het Fonds. De uitvoering van het Fondsreglement is in handen van de stichting.
 6. De Stichting kan een (onafhankelijk) voorzitter aanwijzen, niet zijnde één van de zes bestuursleden. De voorzitter heeft geen stemrecht in de Beoordelingscommissie.
 7. Personen die werkzaam zijn bij gemeente Delfzijl, de provincie Groningen of Eneco hebben geen zitting in de Stichting of Beoordelingscommissie.
 8. Het Stichtingsbestuur zal binnen twee maanden na oprichting van de Stichting een bankrekening openen waarop de in artikel 1 genoemde bijdrage kan worden gestort en vanwaar betalingen als bedoeld in artikel 6 kunnen worden verricht.
 9. Het Stichtingsbestuur ontvangt een jaarlijkse vergoeding van de Gemeente Delfzijl ten behoeve van het beheer van de Stichting. De hoogte van dit bedrag wordt in overleg tussen het Stichtingsbestuur en de gemeente Delfzijl bepaald en dient voldoende te zijn om alle redelijkerwijs te maken kosten van de Stichting te vergoeden.

Artikel 3: Voorwaarden aan de door het Fonds te ondersteunen projecten (fondsvoorwaarden)

Het Fonds zal uitsluitend projecten financieel ondersteunen die:

 1. worden gerealiseerd op het grondgebied van de dorpen Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl in de gemeente Delfzijl;
 2. voldoen aan de Fondsdoelstellingen;
 3. voldoen aan de Indieningsvereisten;
 4. zijn geselecteerd overeenkomstig het Fondsreglement.

 Artikel 4: Fondsdoelstellingen

 1. Projecten dragen bij aan verhoging van de leefbaarheid in de betrokken dorpen.
  • Onder leefbaarheid wordt in ieder geval verstaan:
  • het samenspel tussen:
  • fysieke kwaliteit (kwaliteit woonomgeving)
  • sociale kwaliteit (voorzieningenniveau)
  • sociale kenmerken (sociale cohesie)
  • veiligheid van de omgeving.
 2. Projecten dragen bij aan de verduurzaming van het gebied; het voorstel moet duurzaam zijn. Projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of verduurzaming, die tevens een maatschappelijk belang dienen, worden aangemoedigd.
 3. Projecten dragen bij aan de verbetering van de ecologische kwaliteit, voor zover dit aspect binnen het project een rol speelt.
 4. Projecten dienen het maatschappelijk belang en overstijgen dus het persoonlijk belang van de indiener en overige betrokkenen.
 5. Projecten hebben draagvlak onder in ieder geval de bewoners van het dorp waarin het project wordt gerealiseerd. De Beoordelingscommissie bepaalt of het draagvlak voldoende is aangetoond, bij voorkeur door bewoners actief te betrekken.

Artikel 5: Indieningsvereisten

 1. Jaarlijks kunnen projecten worden ingediend door inwoners van de dorpen en non-profitorganisaties gevestigd in de gemeente Delfzijl.
 2. Projecten worden bij de stichting ingediend via het projectenformulier dat is opgenomen in bijlage I van het Fondsreglement.
 3. Vanuit het Fonds wordt geen structurele meerjarige bijdrage in exploitatie toegekend;
 4. De bijdrage vanuit het Fonds kan als cofinanciering van projecten dienen;
 5. De bijdrage vanuit het Fonds komt niet in de plaats van gemeentelijke subsidies of andere (overheids)subsidies.
 6. Projecten worden jaarlijks voor 1 april ingediend.
 7. Het project dient binnen 2 jaar te zijn uitgevoerd.
 8. De uitvoerbaarheid van het project dient, rekening houdend met de financiële ondersteuning van het Fonds, binnen het vermogen van de indiener te liggen, zowel financieel, organisatorisch als professioneel, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Beoordelingscommissie.

 Artikel 6: Beoordeling en financiering

 1. Projecten die voldoen aan de artikelen 3, 4 en 5 van het Fondsreglement, worden beoordeeld door de Beoordelingscommissie.
 2. De Beoordelingscommissie zal heldere selectiecriteria, die gehanteerd worden bij het bepalen van de toekenning formuleren en bekend maken. Deze selectiecriteria mogen niet strijdig zijn met dit Fondsreglement.
 3. Indien meerdere projecten conform het Fondsreglement zijn ingediend en voor financiering in aanmerking komen, en deze projecten gezamenlijk de in dat jaar beschikbare gelden uit het Fonds zouden overstijgen , bepaalt de Beoordelingscommissie welk(e) project(en) een bijdrage uit het Fonds krijgen.
 4. Zolang de onder lid b genoemde selectiecriteria niet bekend zijn en er sprake is van een situatie zoals genoemd onder lid c. zullen de middelen toegekend worden aan de projecten die relatief de kleinste bijdrage vragen (kleinste verhouding tussen aangevraagde bijdrage en de totale kosten van het project).
 5. Het Stichtingsbestuur zal na elke ronde verantwoording afleggen over de selectie en dat publiekelijk communiceren;
 6. Uiterlijk 1 september van het jaar van indiening beslist de Beoordelingscommissie op de toekenning;
 7. In de tijd tussen de termijn van indiening en toekenning – 1 april tot 1 september – kan de Beoordelingscommissie om nadere informatie over het project vragen of het project aan te laten passen (inhoud en/of budget).
 8. Na toekenning zal de indiener een uitvoeringsovereenkomst tekenen met de stichting zoals opgenomen in bijlage 2 van het Fondsreglement.
 9. De bijdrage uit het Fonds wordt aan de indiener gestort na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst en met inachtneming van hetgeen hierin hierover in de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen. Bedragen worden uitgekeerd aan de hand van te overleggen facturen begeleid door voortgangsverslag. Vooraf worden hierover afspraken gemaakt met de betreffende partij in de uitvoeringsovereenkomst.
 10. Betalingen van de door de Stichting beheerde bankrekening vinden uitsluitend plaats nadat deze zijn gevalideerd door drie leden van de Stichting. Dit wordt in de statuten van de Stichting gewaarborgd.

Artikel 7: Communicatie

 1. Het Stichtingsbestuur zal er zorg voor dragen dat aan dit reglement en het fonds brede bekendheid wordt gegeven. Het Stichtingsbestuur stelt daartoe binnen een half jaar na oprichting van de Stichting een communicatieplan op. Dit Communicatieplan wordt jaarlijks door het Stichtingsbestuur geëvalueerd en bijgesteld.
 2. Het communicatieplan en de jaarlijkse evaluatie worden besproken met de Gemeente Delfzijl en Eneco. Indien mogelijk – en door het Stichtingsbestuur gewenst – ondersteunen gemeente en Eneco de Stichting bij de uitvoering van het communicatieplan.
 3. De Stichting zorgt dat er binnen een half jaar na oprichting van de Stichting een website actief is waarop inwoners van de dorpen (als ook andere geïnteresseerden) worden geïnformeerd over het fonds, de voortgang en de mogelijkheid om projecten in te dienen.
 4. De Stichting belegd ten minste één keer per jaar een informatieve bijeenkomst ten behoeve van alle inwoners van de betrokken dorpen en andere geïnteresseerden over het gebiedsfonds.

 Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Gelden die niet worden uitgekeerd, blijven beschikbaar voor volgende jaren.
 2. Gelden uit het Fonds worden slechts aangewend voor bijdragen aan een conform het Fondsreglement ingediend project en door de Beoordelingscommissie geselecteerd project
 3. Na uitvoering van het project legt de indiener schriftelijk verantwoording af aan het Stichtingsbestuur van de stichting over de uitvoering van het project en de besteding van de toegekende bijdrage.
 4. Indien de uitvoering van het project meer dan vier maanden bedraagt, zal de indiener ieder kwartaal schriftelijk verantwoording afleggen aan het Stichtingsbestuur van de stichting over de voortgang van het project.
 5. Jaarlijks, aan het eind van het kalenderjaar, informeert de stichting de inwoners van de Dorpen, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl (hierna: de Gemeente) en Eneco over de wijze van besteding van de gelden uit het Fonds.
 6. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 en 5 kan het Stichtingsbestuur besluiten om bij de eerste openstelling voor een bijdrage uit het Fonds af te wijken worden van de genoemde data voor indiening en toekenning, teneinde tot een goede uitvoer van de regeling te komen.
 7. Het Stichtingsbestuur evalueert het functioneren van de Stichting en Beoordelingscommissie na twee jaar na oprichting, dan wel eerder indien daar behoefte aan is. Aan de hand van de evaluatie past het Stichtingsbestuur het Fondsreglement en statuten van de Stichting aan indien nodig of gewenst.

Artikel 9: Slotbepalingen

 1. De stichting is niet bevoegd het Fondsreglement te wijzigen zonder schriftelijk akkoord van de Gemeente Delfzijl en raadpleging van Eneco.
 2. In zaken waarin dit Fondsreglement niet voorziet, beslist de Stichting.

Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl